Otvoreni poziv: GOOD STORY FUND 3 (MEA)

16.06.2023. / 08:02

Read this Call in English

OTVORENI POZIV

GOOD STORY FUND

USAID Podrška medijima u Bosni i Hercegovini (MEA)

Poziv otvoren za: lokalno registrovane medije i individualne kreatore/ke sadržaja iz Bosne i Hercegovine

Iznos budžeta grantova za pojedince: do $2,950

Iznos budžeta za medije: $5,000 - $15,000

Trajanje predloženih projekata: do 6 mjeseci (napomena: početak projekta planiran je za septembar 2023.)

Rok za prijave: petak, 7. juli 2023. do 17:00

U fokusu poziva: izvještavanje o temama od značaja za lokalne zajednice

O projektu

Cilj Internewsovih aktivnosti u Bosni i Hercegovini kroz projekat USAID-ove podrške medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity - MEA) jeste jačanje informacijskog prostora. Svrha projekta je povećati dostupnost vjerodostojnih i profesionalnih informacija što široj populaciji u BiH, posebno onoj s ograničenim pristupom takvim informacijama. Aktivnosti MEA projeka finansira USAID (Agencija Vlade SAD-a za međunarodni razvoj), a kroz podršku Family Health International (FHI 360).

USAID-ov projekat MEA nastoji stimulisati i podržati proizvodnju kvalitetnog sadržaja koji će pomoći medijima u Bosni i Hercegovini da prošire svoju publiku, izgrade povjerenje javnosti i na inovativan način izvještavaju o pitanjima od javnog interesa. U tu svrhu tražimo prijave za treći ciklus Good Story Fund-a (GSF).

Šta je “Good Story Fund”?

Good Story Fund je prilika za finansiranje koja je otvorena za novinare, medije, aktiviste, organizacije civilnog društva i individualne kreatore/ke sadržaja.

Fond podržava produkciju sadržaja različitih formata, a prednost imaju projekti koji u sebi sadrže određene inovativne elemente, nastoje zbližiti zajednice, povećati kvalitet sadržaja, poticati saradnju između sektora i različitih medija, te imaju potencijal da inspirišu druge da slijede njihov primjer. Posebna pažnja se posvećuje projektnim idejama koje pomažu povećanju raznolikosti ponude sadržaja na određenom tržištu ili dopiru do dijela publike koji je zapostavljen ili čija su autentična iskustva nedovoljno zastupljena u medijskim sadržajima.

Ovaj fond otvoren je za pojedinačne aplikacije (do $2,950) i medijske organizacije (do maksimalno $15,000).

Šta su “DOBRE PRIČE”?

Pod “dobra priča” ne mislimo samo na zanimljive priče za čitanje, slušanje i gledanje. Bilo da se radi o istraživačkoj priči, dokumentarnom filmu, interaktivnom sadržaju ili podcast serijalu, dobra priča bi također trebala:

 • Baviti se važnim društvenim pitanjima i uključiti u dijalog marginalizovane i/ili manje informisane grupe publike;
 • Ohrabriti publiku da osmisli potencijalna rješenja i uključi se u rješavanje problema na načine koji zbližavaju zajednice;
 • Istražiti potencijale za saradnju među medijima, novinarima, organizacijama civilnog društva i ostalim potencijalnim partnerima;
 • Uključiti i elemenat inovacije i eksperimentisanja sa formatima i/ili kanalima distribucije;
 • I/ili promovisati različitost iskustava i glasova koji se nude u medijskim sadržajima.

Fokus ovog trećeg ciklusa Good Story Funda su sadržaji o temama od posebnog značaja za lokalne zajednice, bilo da se radi o produkciji lokalnih, regionalnih ili nacionalnih medija, ili saradnjom između dva ili više medija.

    Prijedlozi mogu uključiti tekstualne, audio ili vizuelne sadržaje (ili njihovu kombinaciju), S elementima gafičkog prikaza podataka, interaktivne značajke, multimedijske formate, itd.

    Tematski se priče mogu odnositi na bilo koju oblast, od zdravstva, nauke, obrazovanja i okoliša, do politike, ekonomije, dezinformisanja ili umjetnosti i kulture.

    Prednost će imati prijedlozi koji se kroz teme iz i o lokalnim zajednicama bave problemima ali i pozitivnim primjerima koji bi mogli imati širi značaj i uticaj.

Koje vrste troškova su dozvoljene?

Ovaj grant će pokriti troškove rada, produkcije i kupovine osnovne sitne opreme koji su važni i isključivo vezani za datu produkciju. Osoblje Internewsa će detaljno pregledati prijedloge budžeta prije sklapanja ugovora.

Primjeri prihvatljivih troškova u okviru ovog poziva za grantove:

 • Vrijeme u kojem članovi osoblja/konsultanti rade na predloženom projektu
 • Doprinosi (porez na prihod; zdravstveno osiguranje)
 • Materijali, pribor, sitna tehnička oprema potrebni za implementaciju projekta
 • Usluge (isključivo one koje doprinose kvalitetnijem sadržaju)
 • Putovanja vezana za izvještavanje, ili istraživanje publike za projekat (samo unutar Bosne i Hercegovine)

Indirektni troškovi (oni neophodni za vođenje organizacije, ali koji nisu direktno vezani za aktivnosti predložene u aplikaciji za grant) mogu biti dio predloženog budžeta. Podnosioci prijava mogu planirati 10% svog predloženog budžeta za pokrivanje indirektnih troškova. MEA tim će raditi sa aplikantima čiji prijedlozi budu odabrani za grantove kako bi se utvrdili tačni prihvatljivi troškovi.

Sljedeći troškovi NISU prihvatljivi prema ovom Pozivu:

 • kapitalna ulaganja;
 • troškovi školarina, stipendija;
 • naknade za obroke (dnevnice) za vanjske saradnike, pripravnike, konsultante, stručnjake, itd. Dozvoljene su samo za osoblje;
 • plaćanja kotizacija za konferencije ili bilo kakve obuke za učesnike projekata (ali ne i zaposlene);
 • građevinski radovi.

Predloženi budžet mora biti u dolarima ($) i bez PDV-a.

Kako će se aplikacije ocjenjivati?

Medijske organizacije/mediji i kreatori/ke sadržaja imaju mogućnost da se prijave za podršku u okviru ovog fonda. Prijava se može podnijeti i kao saradnja dva medija, ili dva kreatora/ke sadržaja, sa jasno označenim glavnim podnosiocem zahtjeva.

Aplikacije za Good Story Fund koje podnesu i pojedinci i mediji će ocjenjivati ​​interna komisija prema sljedećim kriterijima:

1. Kapaciteti aplikanta (20% od ukupne ocjene)

 • Da li vaš medij ima objavljen impresum, potpisane sadržaje i jasnu uređivačku politiku?
 • Da li vaš prijedlog uzima u obzir tehničke vještine i iskustvo potrebne za predložene aktivnosti?

2.  Kvalitet predložene ideje (40% od ukupne ocjene)

 • Da li je tema vaše priče jasno i koncizno predstavljena?
 • Da li ste naveli po čemu je vaš prijedlog važan, inovativan i zanimljiv?
 • Koji je očekivani vremenski okvir i rok za rad?
 • Kako planirate efikasno koristiti multimedijalne i interaktivne elemente u produkciji?

3. Uticaj vaše priče – publika (30% od ukupne ocjene)

 • Koji su planirani kanali distribucije i promocije vašeg sadržaja?
 • Kako vaše priče mogu doseći marginalizirane i/ili manje informisane grupe?
 • Kako možete aktivno uključiti širu publiku na nov i kreativan način? Dajte nam primjer!

4. Budžet (10% od ukupne ocjene)

 • Da li budžet uključuje i sve resurse potrebne za realizaciju priča? Dajte nam procjenu osoblja koje će raditi na projektu, usluga i ostalih direktnih troškova ključnih za provedbu aktivnosti i projekta.
 • Da li je vaš prijedlog priča i njihove distribucije opravdava predloženu visinu budžeta?

Kako aplicirati?

Sve aplikacije moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Aplikacija, uključujući prateću dokumentaciju, može se podnijeti na maternjem (b/h/s) jeziku ili na engleskom.
 • Sve prijave moraju biti dostavljene do petka, 7. jula u 17:00 po srednjoevropskom vremenu.
 • Sve prijave moraju biti potpune i predate putem online obrasca, koristeći priloženi formular za aplikaciju (Prilog 1), u suprotnom prijava neće biti razmatrana.
 • Obavezno dostaviti detaljan budžet koristeći priloženi MEA obrazac budžeta (Prilog 2), u suprotnom prijava neće biti razmatrana.
 • U slučaju pravnih lica (medijske organizacije), podnosioci zahtjeva moraju biti registrovani u Bosni i Hercegovini. Obavezno je dostaviti i skeniranu potvrdu o registraciji kao Aneks 2.
 • Individualni kreatori/ke sadržaja koji se prijavljuju moraju biti državljani/ke sa boravištem u Bosni i Hercegovini. Oni također moraju dostaviti kratke biografije (CV), uključujući linkove ranijih priča/sadržaja i kontakte dvije preporuke.
 • Napominjemo da individualni kreatori/ke sadržaja moraju ponuditi/osigurati platformu za distribuciju sadržaja.

Tehničke poteškoće sa podnošenjem putem platforme neće se smatrati prihvatljivim opravdanjem za zakašnjele prijave. Preporučujemo da svoju prijavu podnesete mnogo prije isteka roka kako biste mogli riješiti sve probleme i/ili postaviti pitanja ako imate poteškoća s podnošenjem putem web platforme. Prijave dostavljene putem e-pošte neće se razmatrati osim u izuzetnim okolnostima uz pismenu dozvolu osoblja Internews grantova.

Upiti

Sva pitanja u vezi s ovim pozivom za grant možete uputiti putem e-maila na BA-MEA-Grants@internews.org sa naslovom „Upit o MEA Good Story fondu.” Naš tim će vam pokušati pomoći u oblikovanju najbolje ideje te u rješavanju administrativnog dijela aplikacije. Nismo u mogućnosti odgovoriti na telefonske upite.

Za potrebe ovog Poziva, MEA će održati online informativnu sesiju o uslovima i kriterijima za prijavljivanje u ponedjeljak, 26. juna 2023. u 14 sati. Sve zainteresovane pojedince, medije i organizacije civilnog društva pozivamo da se prijave putem gore navedene email adrese, nakon čega će dobiti  poziv za učešće na informativnoj sesiji sa linkom. Uz prijavu za informativnu sesiju možete poslati i pitanja u vezi s pozivom na koja će osoblje Internewsa odgovoriti na samoj sesiji.    

Izvještavanje o korištenju grant sredstava

Grantovi dodijeljeni kao rezultat ovog poziva će uključivati ​​zahtjeve programskog i finansijskog izvještavanja. Narativni i finansijski izvještaji će biti potrebni najmanje dva puta tokom trajanja granta (izvještaj o napretku i završni izvještaj), na engleskom jeziku.

Dokumentacija

Prilog 1: Good Story Fund aplikacija:

BHS

ENG

Prilog 2: Predložak za budžet

APLIKACIJSKI FORMULAR

USAID-ov projekat podrške medijima u Bosni i Hercegovini (MEA) implementira Internews u partnerstvu sa FHI360 i lokalnim partnerima

Ocjenite kvalitet članka