Otvoreni poziv za aplikacije: Fond za inovacije VII (MEA)

26.04.2024. / 08:31

Read this call in English

USAID-ova podrška medijima u Bosni i Hercegovini (MEA)

Otvoreni poziv za aplikacije

Fond za inovacije


Poziv otvoren: Lokalno registrovanim medijima i individualnim kreatorima/kama sadržaja iz Bosne i Hercegovine

Iznos budžeta grantova za pojedince: do $2,950

Iznos budžeta za medije: $3,000 - $12,000

Trajanje predloženih projekata: do 8 mjeseci.

Rokovi za prijave:

7. ciklus – četvrtak, 25. juli, 2024. do 17.00 sati

Cilj poziva

Cilj Internewsovih aktivnosti u Bosni i Hercegovini putem projekta USAID-ove podrške medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity - MEA) jeste jačanje informacijskog prostora u BiH. Svrha projekta je povećati dostupnost vjerodostojnih i profesionalnih informacija što široj populaciji u BiH, posebno onoj s tradicionalno ograničenim pristupom takvim informacijama. Aktivnosi Internewsa su finansirane od strane USAID-a (Agencija Vlade SAD-a za međunarodni razvoj), kroz podršku Family Health International (FHI 360). Ovaj poziv je fokusiran na inovativne pristupe u rješavanju izazova sa kojima se mediji susreću u proizvodnji visokokvalitetnog sadržaja i postizanje tih rješenja kroz korištenje digitalnih i multimedijalnih formata.

Šta je Fond za inovacije?

Ovaj poziv prilika je za finansiranje u okviru USAID-ovog MEA projekta kojeg provodi Internews u saradnji sa FHI 360 i lokalnim partnerima, a otvoren je za sve medije, organizacije civilnog društva i  pojedinačne kreatore sadržaja zainteresovane za razvoj inovativnih rješenja u produkciji i distribuciji sadržaja.

Ovaj poziv će ostati otvoren tokom cijelog trajanja USAID-ovog MEA projekta. Sve aplikacije, bez obzira na datum podnošenja, bit će uzete u obzir i, ako budu odabrane, implementacija granta će krenuti s početkom prvog narednog ciklusa (npr. januar, april, juli ili oktobar).

Kroz ovaj Fond, MEA će podržati projekte koji istražuju nove pristupe u medijskoj industriji ili tragati za novim načinima upotrebe postojećih metoda. Dobrodošle su ideje koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta i dosega raznolikog sadržaja, korištenjem novih i nedovoljno istraženih kanala prenošenja vjerodostojnih informacija prema široj publici.

Vaše ideje mogu uključivati, ali nisu ograničene na:

Ovaj grant je dostupan pojedincima/kama (do $2,950) i medijskim organizacijama (do $12,000 po grantu).

Tema poziva

U ovom pozivu, prednost će imati aplikacije koje se bave vizuelnim formatima.

Vizuelnim formatima se na jednostavan i privlačan način mogu ispričati složene političke i ekonomske, ali i emotivne, socijalne priče. Oni su univerzalni, često prelaze jezične barijere, te efikasno komuniciraju s publikom iz različitih kulturnih miljea. Vizuelni formati se lako dijele i jednostavno mogu doseći širu publiku, uključujući i one grupe do kojih je teže dosegnuti. Također, oni su lako prilagodljivi svim medijskim platformama.

Vaše ideje mogu podrazumijevati, ali se ne moraju ograničavaju na formate kao što su – karikature, mimovi, stripovi, infografike, scrolly-telling, animacije, gifovi, crteži, dijagrami, vizuelne kartice i slično – ili kombinaciju navedenih formata sa tekstovima.

Koje vrste troškova grant pokriva?

Ovaj grant će pokriti troškove rada, produkcije i kupovine osnovne sitne opreme koji su važni i isključivo vezani za datu produkciju. Osoblje Internewsa će detaljno pregledati prijedloge budžeta prije krajnjeg odobrenja.

Primjeri prihvatljivih troškova u okviru ovog poziva za grantove:

 • Procenat radnog vremena koje članovi osoblja/konsultanti posvećuju radu na predloženom projektu
 • Doprinosi (porez na prihod; zdravstveno osiguranje)
 • Materijali, pribor, sitna tehnička oprema potrebni za implementaciju projekta
 • Usluge (isključivo koje doprinose kvalitetnijem sadržaju)
 • Putovanja vezana za izvještavanje, ili istraživanje publike za projekat, unutar BiH

Indirektni troškovi (neophodni za vođenje organizacije, ali koji nisu direktno vezani za aktivnosti predložene u aplikaciji za grant) mogu biti dio predloženog budžeta. Podnosioci prijava mogu planirati 10% svog predloženog budžeta za pokrivanje indirektnih troškova. MEA tim će raditi sa aplikantima čiji prijedlozi budu odabrani za grantove kako bi se utvrdili tačni prihvatljivi troškovi.

Osoblje USAID-ovog projekta MEA će pomoći aplikantima čiji prijedlozi budu odobreni da jasno utvrde koji su troškovi prihvatljivi.

Sljedeći troškovi NISU prihvatljivi prema ovom Pozivu:

 • kapitalna ulaganja;
 • troškovi školarina, stipendija;
 • naknade za obroke (dnevnice) za vanjske saradnike, pripravnike, konsultante, stručnjake, itd. Dozvoljene su samo za osoblje;
 • plaćanja kotizacija za konferencije ili bilo kakve obuke za učesnike projekata (ali ne i zaposlene);
 • projekti gradnje i/ili izgradnje; građevinski radovi.

Predloženi budžet mora biti u dolarima ($) i bez PDV-a.

Kako će se aplikacije ocjenjivati?

Aplikacije za Fond za inovacije, kako za pojedince/ke tako i za medijske kuće, razmatrat će interna komisija za odabir u skladu sa sljedećim kriterijima:

Kvaliteta i inovativnost (50%)

 • Koja je novina koju vaš prijedlog donosi u proces proizvodnje i/ili distribucije sadržaja?
 • Kako će to promijeniti način na koji se sadržaj proizvodi, konzumira ili monetizira?
 • Po čemu je vaša ideja različita od drugih?
 • Maštovit i privlačan način prezentacije prijedloga može biti odlučujući faktor (npr. kratka video prezentacija, multimedijska reklama, vizualizacija podataka)

Utjecaj, provedivost i održivost (40%)

 • Zašto je vaša ideja važna?
 • Kakav će biti utjecaj?
 • Koji su mogući rizici?
 • Koliko je vaša ideja provediva?
 • Koji je očekivani rok za provedbu?

Opravdanost i jasnoća budžeta (10%)

 • Koji su vam resursi potrebni?
 • Procjena osnovnih i drugih troškova?

Kako aplicirati?

Sve aplikacije moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Aplikacija, uključujući prateću dokumentaciju, može se podnijeti na maternjem (b/h/s) jeziku ili na engleskom.
 • Sve prijave za 7. ciklus moraju biti dostavljene do četvrtka, 25. jula 2024, u 17:00 sati po srednjoevropskom vremenu. 
  Prijave dostavljene nakon ovog roka će biti razmatrane za sljedeći ciklus. Ciklusi će biti otvarani na početku svakog godišnjeg kvartala (januar-april-juli-oktobar).
 • Sve prijave moraju biti potpune i predate putem online obrasca, koristeći dostupnu formu za aplikaciju.
 • Obavezno dostaviti detaljan budžet koristeći priloženi MEA primjerak budžeta. (Aneks 1) Sve prijave podnesene bez korištenja predviđenog obrasca budžeta neće biti uzete u razmatranje.
 • Samostalni kreatori/ke sadržaja koji se prijavljuju za Poziv moraju biti državljani/ke sa boravištem u Bosni i Hercegovini. Oni također moraju dostaviti kratke biografije (CV), uključujući linkove ranijih priča/sadržaja i kontakte dvije preporuke.
 • U slučaju pravnih lica (medijske organizacije), podnosioci zahtjeva moraju biti registrovani u Bosni i Hercegovini. Pošaljite skeniranu potvrdu o registraciji kao Aneks 2.

Upiti

Sva pitanja u vezi s ovim pozivom za grant možete uputiti putem e-maila na BA-MEA-Grants@internews.org sa naslovom „Upit o MEA fondu za inovacije“ najkasnije 5 dana prije isteka roka za prijavu. Naš tim će vam pokušati pomoći u oblikovanju najbolje ideje te u rješavanju administrativnog dijela aplikacije. Nismo u mogućnosti odgovoriti na telefonske upite.

Izvještavanje o korištenju grant sredstava

Grantovi dodijeljeni kao rezultat ovog poziva će uključivati zahtjeve programskog i finansijskog izvještavanja. Narativni i finansijski izvještaji će biti potrebni najmanje dva puta tokom trajanja granta (izvještaj o napretku i završni izvještaj), na engleskom jeziku.

Kompletan poziv sa uključenim odredbama o zaštiti okoliša i građevinskim radovima, pročitajte OVDJE.

USAID-ov projekat podrške medijima u Bosni i Hercegovini (MEA) implementira Internews u partnerstvu sa FHI360 i lokalnim partnerima.  

Aneks 1: Aplikacijski formular

Aneks 2: Primjer budžeta

Prijavu i priloge aneksa isključivo pošaljite preko:

ONLINE APLIKACIJA

Ocjenite kvalitet članka