Otvoreni poziv za aplikacije: GOOD STORY FUND 5 (MEA)

15.04.2024. / 16:24

Read this call in English

OTVORENI POZIV  

GOOD STORY FUND  

USAID Podrška medijima u Bosni i Hercegovini (MEA) 

Poziv otvoren za: lokalno registrovane medije i individualne kreatore/ke sadržaja iz Bosne i Hercegovine

Iznos budžeta grantova za pojedince: do $2,950

Iznos budžeta za medije: $5,000 - $15,000 

Trajanje predloženih projekata: do 6 mjeseci (napomena: početak projekta planiran je za 1. juni 2024.)

Rok za prijave: srijeda, 8. maj 2024. do 17:00 sati

U fokusu poziva: produkcija sadržaja o temama od značaja za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini

O projektu 

Cilj aktivnosti Internewsa u Bosni i Hercegovini kroz projekat USAID-ove podrške medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity - MEA) jeste jačanje informacijskog prostora. Svrha projekta je povećati dostupnost vjerodostojnih i profesionalnih informacija što široj populaciji u BiH, posebno onoj s ograničenim pristupom takvim informacijama. Aktivnosti MEA projekta finansira USAID (Agencija Vlade SAD-a za međunarodni razvoj), a kroz podršku Family Health International (FHI 360).

USAID-ov projekat MEA nastoji stimulisati i podržati proizvodnju kvalitetnog sadržaja koji će pomoći medijima u BiH da prošire svoju publiku, izgrade povjerenje javnosti i na inovativan način izvještavaju o pitanjima od javnog interesa. U tu svrhu otvaramo poziv za prijave za peti ciklus Good Story Fund-a (GSF).

Šta je “Good Story Fund”? 

Good Story Fund je prilika za finansiranje koja je otvorena za novinar(k)e, medije, aktiviste/aktivistkinje, organizacije civilnog društva i individualne kreatore/ke sadržaja.

Fond podržava produkciju sadržaja različitih formata, a prednost imaju projekti koji u sebi sadrže određene inovativne elemente, nastoje zbližiti zajednice, povećati kvalitet sadržaja, poticati saradnju između sektora i različitih medija, te imaju potencijal da inspirišu druge da slijede njihov primjer. Posebna pažnja se posvećuje projektnim idejama koje pomažu povećanju raznolikosti ponude sadržaja na određenom tržištu ili dopiru do dijela publike koji je zapostavljen ili čija su autentična iskustva nedovoljno zastupljena u medijskim sadržajima. Ovaj poziv se raspisuje dva puta godišnje za vrijeme trajanja petogodišnjeg MEA projekta pokrenutog 2022. godine, a prioriteti će proizlaziti iz trenutnog konteksta.

Good Story fond otvoren je za prijave pojedinaca/ki (grant u iznosu do $2,950) i medijskih organizacija (do maksimalno $15,000).

Šta su “DOBRE PRIČE”?

“Dobra priča” ne podrazumijeva samo da su priče zanimljive za čitanje, slušanje i gledanje. Bilo da se radi o istraživačkoj priči, dokumentarnom filmu, interaktivnom sadržaju ili podcast serijalu, dobra priča bi također trebala:

 • Baviti se važnim društvenim pitanjima i uključiti u dijalog marginalizovane i/ili manje informisane dijelove publike;
 • Ohrabriti publiku da osmisli potencijalna rješenja i uključi se u rješavanje problema na načine koji zbližavaju zajednice;
 • Istražiti potencijale za saradnju među medijima, novinarima, organizacijama civilnog društva i ostalim potencijalnim partnerima;
 • Uključiti i elemente inovacije i eksperimentisanja s formatima i/ili kanalima distribucije; 
 • I/ili promovisati inkluzivnost i različitost iskustava i glasova koji se nude u medijskim sadržajima. 

Fokus petog ciklusa Good Story Fund-a je podrška produkciji sadržaja o temama od značaja za lokalne zajednice, a u kontekstu predstojećih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini koji će se održati u oktobru 2024. Takav sadržaj se može baviti izbornim procesom ili pitanjima od interesa za život u lokalnoj zajednici koja su – u potpunosti ili djelimično – u nadležnosti lokalnih nivoa vlasti, kao što su saobraćajna infrastruktura, urbanizam, zaštita okoliša, poticaj razvoju poduzetništva i turizma, socijalna politika, podrška mladima, ženama, manjinskim grupama, ugroženim kategorijama i aktivistima, obrazovanje, kultura, saradnja s drugim lokalnim zajednicama, korupcija, itd.

Posebno su dobrodošli prijedlozi koji nastaju kao rezultat produkcije lokalnih ili regionalnih medija ili saradnjom između dva ili više medija ili dva/ije kreatora/ke sadržaja na lokalnom ili regionalnom nivou.

Sadržaji mogu biti producirani u različitim novinarskim formatima, a prijedlozi mogu uključiti tekstualne, audio ili vizuelne sadržaje (ili njihovu kombinaciju), elemente grafičkog prikaza podataka, interaktivne elemente, multimedijske formate, itd.

Koje vrste troškova su dozvoljene?

Ovaj grant će pokriti troškove rada, produkcije i kupovine osnovnih komada sitne opreme koji su važni i isključivo vezani za datu produkciju. Osoblje Internewsa će detaljno pregledati prijedloge budžeta prije sklapanja ugovora. 

Primjeri prihvatljivih troškova u okviru ovog poziva za grantove su:

 • Vrijeme u kojem članovi osoblja/konsultanti(ce) rade na predloženom projektu
 • Doprinosi (porez na prihod; zdravstveno osiguranje)
 • Materijali, pribor, sitna tehnička oprema potrebni za implementaciju projekta
 • Usluge (isključivo one koje doprinose kvalitetnijem sadržaju)
 • Putovanja vezana za izvještavanje, ili istraživanje publike za projekat (samo unutar Bosne i Hercegovine)

Indirektni troškovi (oni neophodni za vođenje organizacije, ali koji nisu direktno vezani za aktivnosti predložene u aplikaciji za grant) mogu biti dio predloženog budžeta. Podnosioci prijava mogu planirati 10% svog predloženog budžeta za pokrivanje indirektnih troškova. MEA tim će raditi sa aplikantima čiji prijedlozi budu odabrani za grantove kako bi se utvrdili tačni prihvatljivi troškovi.

Sljedeći troškovi NISU prihvatljivi prema ovom Pozivu:

 • kapitalna ulaganja;
 • troškovi školarina, stipendija;
 • naknade za obroke (dnevnice) za vanjske saradnike/ce, pripravnike/ce, konsultant(ic)e, stručnjake/stručnjakinje, itd. Dozvoljene su samo za osoblje;
 • troškovi kotizacija za konferencije ili bilo kakve obuke za učesnike/ce projekata (ali ne i zaposlene);
 • građevinski radovi.

Usluge trećih strana mogu biti sastavni dio predloženog budžeta ukoliko su programski opravdane i racionalno planirane. 

Predloženi budžet mora biti naveden u dolarima ($) i bez uključenja iznosa PDV-a.

Kako će se aplikacije ocjenjivati?

Medijske organizacije/mediji i kreatori/ke sadržaja imaju mogućnost da se prijave za podršku u okviru ovog fonda. Prijava se može podnijeti i kao saradnja dva medija, ili dva/dvije kreatora/ke sadržaja, s jasno označenim glavnim podnosiocem zahtjeva.

Aplikacije za Good Story Fund koje podnesu i pojedinci/ke i mediji ocjenjivat će interna komisija prema sljedećim kriterijima:

1. Kapaciteti aplikanta (20% od ukupne ocjene)

 • Da li vaš medij ima objavljen impresum, potpisane sadržaje i jasnu uređivačku politiku? 
 • Da li vaš prijedlog uzima u obzir tehničke vještine i iskustvo potrebno za predložene aktivnosti?
 • Da li aplikant ima na raspolaganju kapacitete za osnovni, novinarski dio posla za predložene aktivnosti?

2. Kvalitet predložene ideje (40% od ukupne ocjene)

 • Da li je tema vaše priče jasno i koncizno predstavljena? 
 • Da li ste naveli po čemu je vaš prijedlog važan, inovativan i zanimljiv?
 • Koji je očekivani vremenski okvir i rok za rad?
 • Kako planirate efikasno koristiti multimedijalne i interaktivne elemente u produkciji?

3. Uticaj vaše priče – publika (30% od ukupne ocjene)

 • Koji su planirani kanali distribucije i promocije vašeg sadržaja?
 • Kako vaše priče mogu doseći marginalizirane i/ili manje informisane grupe?
 • Kako možete aktivno uključiti širu publiku na nov i kreativan način? Navedite primjere.

4. Budžet (10% od ukupne ocjene)

 • Da li budžet uključuje i sve resurse potrebne za realizaciju priča? Dajte nam procjenu osoblja koje će raditi na projektu, usluga i ostalih direktnih troškova ključnih za provedbu aktivnosti i projekta. 
 • Da li vaš prijedlog priča i njihove distribucije opravdava predloženu visinu budžeta? 

Kako aplicirati?

Sve aplikacije moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Aplikacija, uključujući prateću dokumentaciju, može se podnijeti na maternjem (bosanskom/hrvatskom/srpskom) jeziku ili na engleskom jeziku.
 • Sve prijave moraju biti dostavljene do srijede, 8. maja do 17:00 sati po srednjoevropskom vremenu.
 • Sve prijave moraju biti potpune i predate putem online obrasca, koristeći priloženi formular za aplikaciju (Prilog 1), u suprotnom prijava neće biti uzeta u razmatranje.
 • Obavezno dostaviti detaljan budžet koristeći priloženi MEA obrazac budžeta (Prilog 2), u suprotnom prijava neće biti uzeta u razmatranje. 
 • U slučaju pravnih lica (medijske organizacije), podnosioci zahtjeva moraju biti registrovani u Bosni i Hercegovini. Obavezno je dostaviti i skeniranu potvrdu o registraciji kao Aneks 2.
 • Individualni kreatori/ke sadržaja koji se prijavljuju moraju biti državljani/ke s boravištem u Bosni i Hercegovini. Oni/e također moraju dostaviti kratke biografije (CV), uključujući linkove ranijih priča/sadržaja i kontakte dvije preporuke.
 • Napominjemo da individualni kreatori/ke sadržaja moraju ponuditi/osigurati platformu za distribuciju sadržaja.

Tehničke poteškoće s podnošenjem putem platforme neće se smatrati prihvatljivim opravdanjem za zakašnjele prijave. Preporučujemo da svoju prijavu podnesete mnogo prije isteka roka kako biste mogli prevenirati/riješiti probleme tehničke prirode i/ili postaviti pitanja na dolje navedenu email adresu ako imate poteškoća s podnošenjem putem web platforme. Prijave dostavljene putem e-pošte neće se razmatrati osim u izuzetnim okolnostima uz pismenu dozvolu osoblja Internews grantova.

Upiti

Sva pitanja u vezi s ovim pozivom za grant možete uputiti putem e-maila na BA-MEA-Grants@internews.org s naslovom „Upit o MEA Good Story fondu.” Naš tim će vam pokušati pomoći u oblikovanju najbolje ideje, te u rješavanju administrativnog dijela aplikacije. Nismo u mogućnosti odgovoriti na telefonske upite.

Za potrebe ovog Poziva, MEA će održati online informativnu sesiju o uslovima i kriterijima za prijavljivanje u srijedu, 24. aprila 2024. u 14:00 sati. Sve zainteresovane pojedince/ke, medije i organizacije civilnog društva pozivamo da se prijave putem gore navedene email adrese, nakon čega će dobiti  poziv za učešće na informativnoj sesiji s linkom. Uz prijavu za informativnu sesiju možete poslati i pitanja u vezi s pozivom na koja će osoblje Internewsa odgovoriti na samoj sesiji.     

Izvještavanje o korištenju grant sredstava

Grantovi dodijeljeni kao rezultat ovog poziva će uključivati zahtjeve programskog i finansijskog izvještavanja. Podnošenje narativnog i finansijskog izvještaja bit će potrebno najmanje dva puta tokom trajanja granta (izvještaj o napretku i završni izvještaj), na engleskom jeziku.

Kompletan poziv sa uključenim odredbama o zaštiti okoliša i građevinskim radovima, pročitajte OVDJE.

Dokumentacija

Prilog 1: Good Story Fund aplikacija: 

BHS

ENG

Prilog 2: Predložak za budžet

APLIKACIJSKI FORMULAR

USAID-ov projekat podrške medijima u Bosni i Hercegovini (MEA) implementira Internews u partnerstvu sa FHI360 i lokalnim partnerima
 

Ocjenite kvalitet članka