Digitalno okruženje novinarstva u oblasti kulture – dobre prakse i mogućnosti

12.04.2021. / 09:20

Digitalno novinarstvo je savremeni fenomen koji je u vrlo kratkom periodu prošao kroz različite transformacije. U najširem smislu, digitalno novinarstvo se obično definira kao bilo koji oblik novinarskog sadržaja koji se objavljuje na internetu, a koji se može odnositi na tekst, audio ili video format. Uporedo sa njegovim razvojem mijenjao se i način na koji doživljavamo svijet i dolazimo do informacija od ličnog interesa i značaja, ali i način na koji novinari izvještavaju o određenim oblastima. Pokušaji da se postigne održivost, prevlada kriza koja je zahvatila tradicionalno novinarstvo, te pronađu novi načini dolaska do čitatelja/ica, doveli su do novih trendova i inovacija u gotovo svim oblastima digitalnog novinarstva, pa tako i u oblasti kulture.

Namjena novinarstva u oblasti kulture se širila i mijenjala u skladu sa našim razumijevanjem kulture i njene uloge u društvu. Iako se, kao primarni interes novinarstva u oblasti kulture, ističe umjetnost i kreativni rad, te pojedinci/ke, institucije i politike koji taj rad čine ili omogućavaju, šira definicija može uključivati gotovo sve, od vrtlarstva i gastronomije do urbanističkog planiranja i inovativnih tehnoloških dostignuća. Međutim, ne smije se zanemariti ekonomski doprinos kulturnog sektora radnim mjestima, turizmu, rastu i razvoju državne ekonomije, ali i njegova uloga u rješavanju društvenih problema, čuvanju i prenošenju društvenih vrijednosti.

S obzirom na značaj kulture, novinarstvo u ovoj oblasti treba posmatrati kao zasebnu kategoriju koja ima višestruki društveni značaj. Upravo zbog toga, posebnu pažnju treba posvetiti identificiranju neophodnih znanja i sposobnosti novinara/ki koji pokrivaju oblast kulture, ali i mogućnostima koje nudi digitalni prostor i korištenje novih alata za povezivanje sa čitateljima/icama, obogaćivanje njihovog iskustva istraživanja i informiranja o aktuelnim dešavanjima u oblasti kulture. Rad britanskog web portala The Guardian, poslužit će kao primjer dobre prakse izvještavanja o kulturi u digitalnom okruženju, i kvalitetnom iskorištavanju potencijala koje on nudi.

Ko su novinari/ke u oblasti kulture?

sa

Kvalitetno i profesionalno izvještavanje o kulturi zahtjeva posjedovanje širokog općeg znanja iz različitih oblasti kao što su arheologija, historija umjetnosti, historija, antropologija i sociologija. Upravo zbog toga, novinari/ke zaposleni/e u ovoj oblasti moraju raspolagati osnovnim informacijama kako bi mogli provesti istraživanje, objediniti i sistemski obraditi informacije do kojih se došlo, te napisati vijest koja će pronaći put do interesa čitatelja/ica. Stoga je važno posjedovanje sljedećih sposobnosti:

Percepcija – prilikom izvještavanja o kulturnom događaju novinar/ka prvo izražava svoja zapažanja, koja upotpunjuje informacijama koje dobije od osobe, ili institucije koja organizuje taj događaj. Stoga je posjedovanje prethodnog znanja iz oblasti kulture o kojoj se izvještava ključno u stvaranju ispravne percepcije, ali i u osiguravanju profesionalnog i tačnog prenošenja sadržaja, cilja i poruke.

Kritički osvrt – za razliku od drugih vijesti, vijesti iz oblasti kulture sadrže kritičke osvrte na događaje, odnosno vlastitu procjenu kulturnog događaja, djela ili objekta. Kritički osvrt je argument zasnovan na dokazima, koji uključuje objektivni opis onoga o čemu se izvještava.

Pozitivno ili negativno mišljenje o određenoj temi, napisano od strane novinarskog/e stručnjaka/inje i poznavaoca/teljice te oblasti, utjecat će na odluku čitatelja o tome da li će učestvovati u toj aktivnosti. Naime, istraživanje pokazuje da čitatelji/ce britanskog web portala The Guardian smatraju da su Osvrti (Reviews) najvažniji u rubrici „Kultura“. Razlog za to je što su ove članke napisali eksperti/kinje i autoriteti koji su proveli godine rada i istraživanja u  toj oblasti.

Kako bi unaprijedili svoje vještine pisanja kritičkog osvrta, dr. Maya Jaggi, u online predavanju „Šta je kritika?“, novinarima/kama koji/e rade u odjelu kulture, predlaže postavljanje sljedećih pitanja:

  • Da li umjetnik/ca radi nešto novo, ili postojeću umjetničku formu okreće u drugom smjeru?

  • Ako rade na tradicionalan način, da li taj način prilagođavaju, ili od njega odstupaju?

  • Kakvo je to djelo u odnosu na druga djela tog/te umjetnika/ce, ili na djela drugih umjetnika/ca?

  • Koja umjetnost ih je inspirisala ili utjecala na njih?

Višestruka svrha digitalnih alata u izvještavanju o kulturi

saa

Korištenje digitalnih alata je vrlo važno u izvještavanju o kulturi i povezivanju sa čitateljima/icama, i njihova namjera u digitalnom okruženju je višestruka:

  • Bogatiji doživljaj - digitalni alati otvaraju vrata nove dimenzije uređivanja vijesti o kulturi i izvještavanja o kulturnim događajima, u kojoj čitatelji/ce, pored narativnog dijela, kroz prateći video materijal imaju priliku i za vizualni doživljaj, čime se znatno obogaćuje njihovo iskustvo, doživljaj i razumijevanje teme o kojoj se izvještava.

  • Povezivanje - digitalno okruženje omogućava korištenje hyperlinkova (poveznica), koji obogaćuju članak i otvaraju čitateljima mogućnost dodatnog istraživanja određene teme. Oni, između ostalog, omogućavaju širi kontekst priče, ili dodatno objašnjenje teme, vode nas do detaljnijih informacija o kulturnom objektu, osobi, umjetničkom djelu, ili događaju o kojem se govori u članku, te omogućavaju jednostavan pristup različitim mišljenjima koja potvrđuju navedeno.

  • Izvor održivosti - ovi alati mogu biti korisni kao jedan od načina prevazilaženja problema održivosti digitalnog medija, i kao potencijalni izvor prihoda od oglašavanja. Naime, pored tradicionalnih načina oglašavanja, The Guardian iskorištava multimedijalne i interaktivne mogućnosti rubrike „Kultura“ za slanje marketinških poruka na početku video materijala, što je postao jedan od njihovih najvećih izvora prihoda.

Nova dimenzija digitalnog novinarstva u oblasti kulture

Razvoj digitalnog novinarstva omogućio je razvoj novih tehnika i načina pričanja priče. Novinari/ke danas imaju mogućnost ispričati priču koristeći tekst, fotografije, video materijale ili infografike kako bi se bolje povezali sa čitateljima/icama. Digitalni alati omogućavaju obogaćivanje iskustva čitatelja/ica, a sadržaj vijesti zanimljivijim i razumljivijim.

Rubrika „Kultura“, britanskog web portala The Guardian, može se smatrati primjerom dobre prakse korištenja mogućnosti koje nudi digitalni prostor, ali i inovacijskih rješenja i načina povezivanja sa čitateljima/icama, te izvještavanja o ovoj važnoj oblasti.

Naime, rubrika „Kultura“ je organizirana u osam kategorija: Books (knjige), Music (muzika), TV & radio (TV i radio), Art & design (umjetnost i dizajn), Film (film), Games (igrice) Classical (klasika), Stage (pozornica). Svaka kategorija je dalje podijeljena u potkategorije. Tako je na primjer kategorija Art & design podijeljena u sljedeće potkategorije: Reviews (osvrti), Photography (fotografija), Architecture (arhitektura), Visual arts (vizualna umjetnosti), te potkategorije „You may have missed“ (možda ste propustili), i „Most Viewed“ (najpopularnije). Sva ova područja su prilagođena, tako da čitatelji/ce njihovo prikazivanje mogu „sakriti“, ili ga „proširiti“ kako bi pristupili većem broju članaka iz svake od navedenih oblasti.

via GIPHY

Jedna od inovacija koju omogućava korištenje digitalnog prostora za izvještavanje u oblasti kulture je ukidanje granica između rubrika i kategorija, što omogućava bolju preglednost, i lakše i brže prelaženje s jedne oblasti na drugu. Naime, kako je vidljivo iz primjera The Guardian, u rubrici Kultura nisu samo članci koji se odnose isključivo na ovu oblast. Poveznica „All today's stories“ (Sve današnje priče), koja se nalazi na dnu stranice rubrike Kultura - ali i svih drugih kategorija – vodi čitatelje/ice do svih članaka objavljenih u rubrici Kultura, ali i onih koji su prvobitno objavljeni u drugim rubrikama, a koji mogu biti interesantni redovnim čitateljima/cama ove rubrike.

The Guardian je samo jedan od primjera uspješne prakse strateškog iskorištavanja mogućnosti koje nudi digitalno okruženje novinarstva u oblasti kulture, kako novinarima/kama, tako i čitateljima/icama. Slijedeći njihovo iskustvo, praksu rada i razvoja novinarstva u oblasti kulture, otvara se mogućnost potpunijeg iskorištavanja medijskog potencijala koju ova oblasti nosi u sebi.

Ocijenite kvalitet članka