Pokrenuta inicijativa za odgovorno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju u BiH

19.03.2021. / 09:51

Ured UN Women BiH i Mediacentar Sarajevo su pokrenuli inicijativu za odgovorno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju. Kako navode u svom saopštenju, ova inicijativa je namijenjena „novinarima/kama, urednicima/ama, profesorima/icama, studentima/icama novinarstva, i svim medijskim profesionalcima/kama koji/e se zalažu za odgovorno i profesionalno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju nad ženama i djevojčicama, uz poštivanje načela kodeksa medijskog izvještavanja“.

Ova inicijativa je dio projekta „Ojačavanje uloge lokalnih medija u prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH“, a koji zajedno realizuju ove dvije organizacije uz stratešku podršku Švedske.

Kroz ovu inicijativu cilj je zalaganje za:

  1. odgovorno izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju nad ženama i djevojčicama, uz poštivanje načela i kodeksa medijskog izvještavanja;
  2. uključivanje medijskih redakcija u prevenciju nasilja nad ženama i djevojčicama, u skladu sa pravnim okvirom u Bosni i Hercegovini, a slijedeći preporuke za poželjnu medijsku praksu u pristupanju temama rodno zasnovanog nasilja;
  3. kontinuiranu saradnju medija i institucija koje djeluju u odgovoru na nasilje, na podizanju svijesti o problemima svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, i to ne samo onda kad se ono desi;
  4. izvještavanje o nasilju nad ženama i djevojčicama iz ugla društvenog problema i društvene odgovornosti, izbjegavajući senzacionalističko izvještavanje o nasilju kao o izoliranom incidentu;
  5. da mediji kroz svoj rad i djelovanje promovišu rodnu ravnopravnost i mijenjaju stereotipno prikazivanje žena i djevojčica u medijskim izvještajima.

„Nasilje nad ženama i djevojčicama je jedan od najtežih oblika povrede osnovnih ljudskih prava. Prema posljednjim istraživanjima o stopi nasilja u BiH, 48% žena je doživjelo neki oblik nasilja od svoje 15. godine, uključujući psihičko, fizičko, ekonomsko i seksualno nasilje. Mediji imaju jednu od ključnih uloga u radu na prevenciji nasilja, što je prepoznato i u Članu 17. Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici koju je BiH ratificirala 2013. godine. Odgovornim izvještavanjem, odstupanjem od štetnih praksi rodne stereotipizacije i aktivnijim učešćem u provedbi lokalnih politika u oblasti sprečavanja nasilja nad ženama, medijska zajednica može pozitivno djelovati na osvještavanje i promjenu štetnih stavova u vezi sa nasiljem nad ženama i djevojčicama.“ – piše u saopštenju. 

Platformi koju su kreirali pristupate preko ovog linka, a svojim potpisivanjem, koje je moguće izvršiti do kraja marta, činite korak ka boljem i odgovornijem medijskom okruženju za žene i djevojčice koje su preživjele nasilje i žene koje su u opasnosti od nasilja.

Ocijenite kvalitet članka