Promjene u data novinarstvu

03.01.2022. / 09:47

Data novinarstvo je krovni pojam koji obuhvaća sve veći skup alata, tehnika i pristupa pripovijedanju. Data novinarstvo nisu samo brojevi. Može uključivati sve, korištenje podataka kao izvora informacija, pa sve do najsavremenijih aplikacija za vizualizaciju. U svojoj srži, data novinarstvo objedinjuje cilj novinarstva, a to je da pruža informacije i analize koje će pomoći u informisanosti i razumijevanju važnih tema.

Podaci u data novinarstvu su početna tačka, a crpe se iz različitih izvora da bi se izvještavalo o izborima, rastu ili smanjenju populacije, ili možda najsvježiji primjer, o pandemiji korona virusa.

Promjene u data novinarstvu

Povodom novog izdanja knjige koja je prvi put izašla prije deset godina, Data Journalism Handbook, koju su uredili Jonathan Gray i Liliana Bounegru, Journalism.co.uk je razgovarao sa urednicima/ama oko toga šta se sve promijenilo u data novinarstvu i zadnjih deset godina.

Liliana Bounegru navodi da se dosta toga promijenilo u zadnjoj deceniji, te da je data novinarstvo dobilo na značaju: „od uspona uloga u data novinarstvu i timova za izvještavanje o podacima do namjenskih nagrada, događaja i aktivnosti obuke“.

Data novinarstvo je postalo važan element izvještavanja o društvenim pitanjima u koje su na neki način uključeni veliki izvori podataka ili računske metode. Možda je najbolji primjer toga slučaj Wikileaks i Panama Papers.

Gray navodi da danas imamo umrežene proračunske tablice, uređaje za otkrivanje otvorenog koda, web scraping i mnoge druge tehnike prikupljanja podataka, koje su u veliko doprinijele i popularnosti i većem korištenju data novinarstva.

Iako su veliki pomaci i promjene vidljivi, data novinari/ke se i dalje suočavaju sa različitim izazovima, jer data novinarstvo ipak zahtjeva tehničko znanje, ali i učenje kako koristiti podatke.

Još jedna stvar koja je dosta promijenjena u sferi data novinarstva jeste izvor podataka. Ranije su podaci uglavnom korišteni iz statističkih ili institucionalnih izvora, a danas se eksperimentiše sa podacima sa weba, društvenih medija i drugih digitalnih izvora.

„Jedan od izazova za praksu kritičnih podataka je kako projekti data novinarstva mogu pričati priče i s podacima i o podacima, uključujući različite aktere, procese, institucije, infrastrukture i oblike znanja putem kojih se podaci stvaraju.“ – kaže Gray.

Šta donosi budućnost data novinarstva

Bounegru navodi tri stvari, za koje se nada da ćemo ih vidjeti više.

Prije svega navodi da bi voljela da vidi više data novinara/ki koji se kritički bave podacima i koriste ih. „To uključuje novinare/ke koji ne rade samo unutar dominantnih režima podataka, već također stvaraju prostor za istraživanje, ispitivanje, intervenisanje i demokratski preoblikovanje podatkovne infrastrukture koja oblikuje kolektivni život.“

Nada se da će biti više projekata data novinarstva poduzetih uz uključivanje marginaliziranih zajednica o pitanjima koja su zahvaćena njima. Želi vidjeti inkluzivinije korištenje podataka.

Za kraj navodi da bi voljela vidjeti više refleksivniji načini pripovjedanja u data novinarstvu. „To znači razvijanje oblika pripovijedanja koji naglašavaju kako su podaci uvijek smješteni, djelomični i popraćeni određenim stepenom nesigurnosti, kao i istraživanje inventivnijih i inkluzivnijih formata za povezivanje podataka.“

Aktuelni događaji doprinose promjenama

Od početka pandemije COVID-19 novinarstvo temeljeno na podacima prošlo je nekoliko faza. U početku se većina usredotočila na samu pandemiju: napredak i trendove infekcija. Kasnije se radilo o stopama vakcinisanja i učinkovitosti. Kako je pandemija odmicala, tako su se različito koristili podaci. Mogle su se mjeriti promjene, učinak virusa na svijet, moglo se govoriti o nedostacima sistema podrške, te predlagati dugoročna rješenja za sprječavanje ili ublažavanje sličnih budućih katastrofa.

Pandemija je možda i najbolji primjer kako se data novinarstvo u svakoj fazi razvitka nekog događaja može koristiti.

U tri online sesije koje su održane u junu ove godine sa novinarima/kama, uz podršku Google News Initiative, se govorilo o načelima i praktičnim vještinama u iskorištavanju moći podataka za jačanje njihovog izvještavanja o pandemiji i povezanim pitanjima javnog zdravlja.

Kao rezultat ovi sesija, koje su vođene sa 283 novinara/ke iz 46 medija, proizašlo je pet ideja za nove priče za post-pandemijsko doba a koje su bazirane na podacima.

  • Prikupljajte i pratite podatke

Novinari/ke trebaju nastaviti prikupljati i pratiti podatke za istrage nakon pandemije. Kao primjer se navodi činjenica da su mnoge vlade širom svijeta iskoristile pandemiju da donesu nove zakone i politike. Taj prostor je bogat pričama i novinari/ke trebaju nastaviti pratiti i prikupljati podatke kako bi otkrili eventualne nepravilnosti.

  • Izmjerite utjecaj na manjine

Podaci također mogu pomoći novinarima/kama u praćenju oporavka ranjivih i neprivilegiranih zajednica koje su bile najteže pogođene tokom pandemije i učinkovitosti različitih državnih programa pomoći i oporavka.

  • Pratite nejednakost

Ako je pandemija povećala jaz između bogatih i siromašnih, postoji vjerovatnoća da će bilo šta što se bude dešavalo u bliskoj budućnosti isto tako ostaviti utjecaja. Ovo je još jedna prilika za novinare/ke da razotkriju nepravde i pozovu na ispravke koristeći podatke.

  • Prevencija ili priprema za buduće bolesti

Iako umjetnost predviđanja obično ne spada u stručnost novinara/ki, oni ipak mogu informisati javnost praćenjem pokazatelja povezanih sa epidemijama.

  • Stavite nove data vještine u neposrednu upotrebu

Koristite češće dostupne alate i vještine koje ste izgradili. Mnogi novinari/ke su u ovom periodu koristili alate za vizualizaciju, poput Flourish za izradu interaktivnih grafikona koji na zanimljiviji način ilustriraju najnoviju situaciju Covid-19. Ovaj i slični alati trebaju postati svakodnevnica korištenja u novinarstvu jer publici daju jasniju sliku o onome što se događa.

Data novinarstvo je zasigurno veoma važna sfera novinarstva, koja biva neodvojiva od svake druge i koja se definitivno može koristiti za pripovijedanje o bilo kojoj temi. Svaka tema, svaki događaj nudi neke podatke, zato iskoristite svoje vještine i uključite data novinarstvo da ispričate temeljitije i vizualno privlačnije priče vašoj publici.

U prethodnom periodu smo objavili i detaljne tutorijale kako da postanete data novinar/ka, te kako da naučite nove vještine i alate koji vam mogu biti korisni. Kroz deset kratkih video tutorijala naučite više o data novinarsrvu i alatima koji vam mogu biti odlični za stvaranje novih priča.

 

Ocijenite kvalitet članka