Kako aplikacija INJECT može unaprijediti kreativnost u digitalnom novinarstvu

07.06.2021. / 10:33
Autor
Share
ds
ds

Novinarstvo je oblast koja uključuje istraživanje, kreativno razmišljanje i kritičku obradu informacija. Upravo zbog toga, novinari/ke svakodnevno rade na istraživanju mogućnosti i razvijanju kreativnih vještina pomoću kojih će doći do izvora informacija potrebnih za kvalitetnu obradu tema na kojima rade. Međutim, sve to zahtjeva mnogo vremena, koje je u svijetu novinarstva - naročito u oblasti digitalnog novinarstva - uvijek ograničeno. Stoga novinari/ke obično koriste dostupne i poznate izvore informacija, što može utjecati na kvalitet obrade priče na kojoj rade, smanjiti raznolikost perspektiva i uglova posmatranja i pristupanja određenom problemu i/ili pojavi koja je predmet njihovog istraživanja i rada.

INJECT je jedan od besplatnih digitalnih alata koji može pomoći novinarima/kama da na lak i brz način prevladaju ove izazove. Ovaj alat novinarima/kama nudi mogućnost za unaprjeđenje kreativnosti u radu omogućavajući im različite perspektive posmatranja određene teme. Integrirani algoritmi kreativnog pretraživanja pomoću kojih se otkrivaju informacije u ranije objavljenim vijestima, te interaktivna podrška koja pomaže u stvaranju novih asocijacija s tim informacijama, mogu pomoći novinarima/kama u radu na novim pričama, ili osmišljavanju novih načina pričanja priče. Stoga se INJECT može koristiti kao generator ideja, mašina za sugerisanje, ili kao alat za inspiraciju.

Dostupan je kao besplatna Web aplikacija, kao i dodatak na Google Chrome Extension-u, Google Docs-u, Word Press-u, i Adobe InCopy-u. Jednom kada se instalira, novinari/ke ga mogu pokrenuti kao INJECT pop-up bar jednim klikom. Ovaj alat koristi obradu prirodnog jezika za analizu riječi i fraza. Manipuliše informacijama sakupljenim od desetina miliona objavljenih novinskih vijesti, magazinskih članaka i naučnih publikacija i predlaže nove uglove, glasove i sadržaj. Sve to je dostupno na šest evropskih jezika: engleski, njemački, francuski, nizozemski, grčki i norveški.

Ono što INJECT nudi je:

 • Integriranje s vašim arhivama kako biste iz vašeg postojećeg sadržaja izvukli maksimalnu vrijednost;

 • Omogućava stvaranje sadržaja na različitim jezicima;

 • Analizira sentiment objavljenih informacija kako biste mogli istraživati više pozitivnih i/ili negativnih uglova tokom stvaranja sadržaja priče na kojoj radite;

 • Podržava vas da pišete o naučnim temama koristeći ličnosti iz svijeta nauke, efikasne komunikacijske metafore i pokazatelje kvalitetnog naučnog novinarstva.

ss
Slika 1

Na Slici 1 prikazana je naslovna strana aplikacije, odnosno sidebar ekstenzije za Google Chrome, koja se sastoji od četiri osnovna područja.

Prvo područje je pretraživač, i namijenjen je za opisivanje teme vijesti upisivanjem ključnih riječi ili pojmova.

Drugo područje je prostor za određivanje strategije pretraživanja. Ovaj prostor novinarima/kama nudi mogućnost određivanja kreativnog ugla iz kojeg žele da pristupe određenoj temi. To je moguće pomoću 6 unaprijed definiranih vrsta uglova, klikom na ikone. Svaka od ikona predstavlja različitu kreativnu strategiju koja pretražuje izvore vijesti povezanih sa drugom vrstom kreativnog ugla. Ti uglovi su:

 • EVERYTHING (SVE) - Istraživanje bez ograničenja;
 • BACKING AND EVIDENCE (POZADINA I DOKAZI) – Kvantitativni dokazi (npr. brojevi i mjere);
 • INDIVIDUAL (POJEDINAC/KA) – Ko su ključne ličnosti? Stajališta određenih individua.

 • CAUSAL (UZROČNIK) – Pozadina, historija, šta je nešto uzrokovalo.

 • RAMIFICATION (POSLJEDICE) – Šta u budućnosti?

 • DATA VISUALISATION (PREDSTAVLJANJE PODATAKA) – Grafikoni i infografike (opcija koja će uskoro biti dostupna).

Treće područje je namijenjeno za predstavljanje informacija. Novinari/ke mogu skrolati, prelaziti kursorom miša i kliknuti prikazane vijesti i kreativne prijedloge kako bi otkrili/e i generirali/e nove ideje za predstavljanje određenih vijesti.

Četvrto područje, smješteno na dnu, predstavlja kontrolni prostor, koji novinarima/kama nudi mogućnost prilagođavanja postavki pretraživanja (vrijeme objavljivanja, strategija pretraživanja, jezik vijesti, jezik pretraživanja, izvore informacija i sl.). Pored toga, tu je smještena i opcija prebacivanja na QUEST, koja novinarima/kama otvara dodatne perspektive posmatranja teme na kojoj rade, kao i dodatne savjete za pristup i obradu određenih tema, i unaprjeđenje profesionalnog rada.

Primjena aplikacije INJECT u praksi

Prethodno navedeno se najbolje može sagledati kroz jednostavan primjer. Naime, ako novinar/ka radi na temi vezanoj za, na primjer, izgradnju hidrocentrala na rijekama u BiH, može koristiti INJECT kako bi dobio/la nove uglove posmatranja, pristupio/la naučnim istraživanjima vezanim za ovu oblast, empirijskim podacima koji prikazuju prednosti i nedostatke njihove izgradnje, odnosno njihove pozitivne i negativne efekte, te brojne druge informacije koje mogu biti od koristi pri radu na ovoj temi.

dwds
Slika 2

Na početku, u pretraživaču (područje 1) je potrebno ukucati ključne riječi navedene teme. Kao što je predstavljeno na Slici 2, ukucavanjem ključnih riječi „Bosnia“ „rivers“ „hydropower plants“ („Bosna“ „rijeke“ „hidrocentrale“), novinarima/kama se nudi mogućnost istraživanja teme koristeći šest različitih strategija pretraživanja, koje biraju klikom na ponuđene ikone smještene ispod trake za pretraživanje (područje 2). Svaka od ponuđenih strategija nastala je u saradnji sa iskusnim novinarima/kama, na osnovu strategija koje su oni naveli kao kreativne uglove posmatranja određenih tema. Kako bi se otkrile i opisale te strategije, korišteni su polu-struktuirani intervjui sa iskusnim novinarima i ekspertima u digitalnom novinarstvu. Potom je izvršena provjera i vrednovanje strategija do kojih se došlo u saradnji sa drugim iskusnim novinarima, te njihovo proširivanje i prilagođavanje. Prema tome, svaka strategija predstavlja operacionaliziranu ekspertizu iskusnih novinara/ki koje svi/e korisnici/e INJECT-a mogu koristiti u svom svakodnevnom radu.

ew
Slika 3

 

Na primjer, klikom na ikonu INDIVIDUAL (POJEDINCI/KE), odabrane pojmove INJECT koristi za pretraživanje i pronalaženje izvora vijesti, izvlačenje imena pojedinaca iz tih izvora i predstavljanje tih imena sa osnovnim informacijama o pojedincu/ki i izvornoj vijesti. Kao što je vidljivo na Slici 3, novinari/ke koje rade na navedenoj temi imaju mogućnost istraživanja radova različitih novinara koji pišu, ili su pisali o sličnoj temi, ali i da se povežu sa brojnim naučnicima/ama koji/e su dali svoj doprinos istraživanju u ovoj oblasti.

4
Slika 4

 

Pored toga, prelaskom kursorom miša preko imena, otvaraju se informacije o nazivu priče/članka i izdavaču, kao i hyperlink koji novinare/ke povezuje sa njegovim izvorom. Na primjer, ako kursorom miša pređemo preko imena „A Kuriqi“, (Slika 4) otvara nam se mogućnost da klikom na ponuđeni link dođemo do opsežne studije pod nazivom „Ecological impacts of run-of-river hydropower plants—Current status and future prospects on the brink of energy transition“ („Ekološki utjecaji hidroelektrana na rijeke - Trenutno stanje i budući izgledi na ivici energetske tranzicije“).

5
Slika 5

 

S druge strane, ako odaberemo ikonu CAUSAL (Slika 5), koristeći iste pojmove, INJECT će pretražiti i ponuditi opsežne članke koji imaju namjeru objašnjavanja teme, te predstaviti njihove nazive i izvore. Novinari/ke i ovdje imaju mogućnost skrolanja i pretraživanja predstavljenih informacija, istraživanja novih uglova posmatranja određene teme, te pristupanja dodatnim informacijama o temi. Klikom na naslov članka, INJECT će u novom prozoru otvoriti izvorni članak.

w
Slika 6

 

Pored toga, ključne riječi iz svakog od ponuđenih članaka predstavljene su ispod naslova članka u pravougaonicima označenim različitim bojama - zelena za ljude, crvena za događaje, smeđa za mjesta i plava za organizacije. Ako novinar/ka pređe kursorom miša preko bilo kojeg pravougaonika ponudit će mu se kreativna prijedlozi koji su dizajnirani da ohrabre novinare/ke da nauče i koriste jednostavne kreativne vještine. Tako, prelaskom kursorom miša preko pravougaonika „Hydroelectricity“ (Slika 6), otvara se skočni prozor koji nudi kreativna rješenja za navedenu temu. U ovom slučaju, ti prijedlozi su:

 • Razmislite šta je bitno za hidroelektričnost;

 • Koja je alternativa?

 • Kako bi alternativna upotreba hidroelektričnosti mogla utjecati na vašu priču?

dsdsdsdsdsdss
Slika 7

Također, klikom na isti pravougaonik (Slika 7), otvara se interaktivna kartica koja sadrži njegov tekstualni opis. Na taj način, novinari mogu dodatno učiti i to znanje uvrstiti u svoj članak.

Iako su ovdje predstavljene samo neke od funkcija aplikacije INJECT, njene mogućnosti primjene u cilju unaprjeđenja rada u oblasti digitalnog novinarstva su mnogo veće i šire. Njegova primjena možda neće učiniti novinare/ke kreativnijim, ali će im omogućiti da kreativnost koju posjeduju iskoriste na najbolji način, te da u vrlo kratkom vremenu dođu do novih ideja, do kojih inače možda ne bi došli/e, a koje čine njihove priče interesantnijim, inovativnijim i kvalitetnijim.

Ocijenite kvalitet članka