Novinarske kartice – online alat za razvoj kreativnosti novinara/ki

20.12.2021. / 08:03
Autor
Share
ewew
ewew

U svom profesionalnom radu, novinari/ke se svakodnevno susreću sa različitim preprekama na putu koji vodi do kvalitetnih i pouzdanih izvora, tačnih informacija i priča o kojima je vrijedno izvještavati. Sve odluke koje se donesu u cilju prevladavanja tih prepreka zahtijevaju kreativno razmišljanje. Međutim, na početku svakog ovog procesa stoji pronalaženje dobre ideje za priču.

Ranije smo govorili o tome zašto je novinarstvo kreativan proces, te koji alati i tehnike kreativnog razmišljanja mogu pomoći novinarima/kama u prevazilaženju privremenih blokada u pisanju, i olakšati proces nastanka i razvijanja kvalitetnih ideja za priču.

Nekada su najbolje ideje zaklonjene perspektivom iz kojih ih promatramo. Mijenjanje perspektive, posmatranje stvari iz drugog ugla, njihovo povezivanje sa drugim idejama, može pokrenuti stvaranje novih ideja, a ideje koje već imamo mogu dobiti bolji i jasniji smisao.

Jedan od online alata za razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja je „Journalism Cards“ (novinarske kartice), koji je razvio Andy Dickinson. Alat je rezultat njegovog razmišljanja o načinima izgradnje povjerenja u ključne ideje, i načinima podsticanja apstraktnog i kreativnog razmišljanja u procesu razvoja ideja. Iako je prvenstveno namijenjen studentima/cama i novinarima/kama početnicima/cama, novinarske kartice mogu biti vrlo korisne i iskusnim novinarima/kama.

Ključ ovih kartica, kako tvrdi Dickinson, je izgradnja samopouzdanja i iskustva koje nam pomaže da budemo kreativni.

Kako objašnjava Dickinson, sistem ima brojne kartice, velikim dijelom vezane za osnovne koncepte novinarstva. „Izvucite kartu, promiješajte špil i razmislite o rezultatu. Neke karte se mogu okrenuti, čime se prikazuje dodatni sadržaj, i mogu sadržavati pitanje za razmatranje. Međutim, ključno je izvući kartu i početi razmišljati“, navodi Dickinson.

Korištenje alata je vrlo jednostavno. Svaku kartu je moguće aktivirati i deaktivirati klikom na dugme smješteno pored naziva karte. Kartice možete izdvojiti i premjestiti na vrh stranice. To možete uraditi i dvostrukim klikom na njen naziv. Možete izabrati onoliko kartica koliko želite, i smjestiti ih jedne pored drugih na način koji vam se čini najprihvatljiviji. Objašnjenje svake kartice prikazuje se njenim aktiviranjem.

Za potrebe objašnjenja ovog alata, odabrali smo sljedeće kartice:

  • „Audience“ (publika) - kartica koja nudi prijedloge načina razmišljanja o publici;

  • „Values“ (vrijednosti) – kartica koja predlaže vrijednost vijesti – razlog zbog kojeg novinari/ke trebaju da izvještavaju o toj priči;

  • „Sources“ (izvori) – kartica koja odgovara na pitanje „gdje je vijest?“ – predlaže mjesta, ljude i organizacije gdje novinari/ke mogu pronaći vijesti;

  •  „Needs“ – kartica koja nas navodi na razmišljanje zašto bi naša publika mogla trebati naš sadržaj i šta će oni/e uraditi sa tim;

  • „Activities“ (aktivnosti) – kartica koja odgovara na pitanje „Šta vaša publika radi sada? Kada razmišljate o pričama ili uslugama, razmislite o tome šta publika radi. Kako mi možemo pomoći?

Klikom na ikonu „Shuffle“ „promiješali smo svaku od odabranih kartica. Dobijeni rezultati predstavljeni su na slici u nastavku.

32

Miješanjem (shuffle) kartice „Audience“ (publika) predložena publika su osobe iznad 75 godina. Bez obzira na ponuđenu ciljanu skupinu, zapitajte se ko su pripadnici/e te skupine, sa kojim problemima se suočavaju, koji su njihovi svakodnevni izazovi, ali i dugoročni problemi koji zahtijevaju rješavanje. Pored kartice „Audience“ (publika), dodali smo „Values“ (vrijednosti) koja kao razlog pisanja priče predlaže „Loše vijesti: priče sa izrazito negativnim prizvukom kao što je smrt, povreda, poraz ili gubitak“. Kartica „Sources“ (izvori), predlaže ankete i istraživanja kao izvore informacija. Međutim, važno je biti na oprezu i provjeriti ko je radio istraživanje, zašto je ono rađeno i koje osobe je to istraživanje obuhvatalo. Kartica „Needs“ (potrebe) predlaže integraciju i društvenu interakciju – uvid u uslove življenja drugih, uključujući socijalnu empatiju; identifikaciju sa drugima i stvaranje osjećaja pripadnosti; pronalaženje osnove za razgovor i socijalnu interakciju; osiguravanje povezivanja sa porodicom, prijateljima, društvom. Kartica „Activities“ (aktivnosti), predlaže prevoz kao aktivnost koju naša odabrana publika trenutno radi, odnosno kartica traži odgovor na pitanje šta naša publika želi i treba kada je u pitanju svakodnevni prevoz.

Prelaskom kursorom miša preko kartica moguće je pročitati dodatno objašnjenje kartice, dok neke od njih nude i dodatne izvore informacija vezane za tu temu.

Imate li ideju za priču?

Razmislite kako odabrane kartice možete povezati u priču. Kako bi ta priča izgledala? Koja je veza između publike iznad 75 godina i svakodnevnog prevoza? Na koji način su sve kartice međusobno povezane? Napišite kratku priču koristeći odabrane kartice. Da li je to priča ili problem koji već postoji u vašoj zajednici, državi, društvu? Da li se tom problemu pridaje dovoljno pažnje?

Jedna od brojnih mogućih ideja za priču koje se kriju u navedenim karticama može biti loša društvena integracija i manjak empatije prema osobama iznad 75 godina. Ranija istraživanja i ankete provedene na ovu temu mogu ponuditi rezultate o tome koliko osoba preko 75 godina živi samostalno, u kakvim uslovima, kakav je odnos države i društva prema ovoj dobnoj skupini i sl. Sve ovo možete smjestiti u jedan događaj koji ste zabilježili u svom svakodnevnom putovanju na posao – posmatrajte kako se druge dobne skupine ponašaju prema vašoj ciljanoj skupini.

Postavljanjem kartica jednih pored drugih, njihovim miješanjem i premještanjem, dolazimo do brojnih različitih varijacija koje mogu da probude nove i zanimljive ideje za priču. Tako vaša priča može da bude i problem pristupa javnom prevozu osobama preko 75 godina, čime im se ugrožava mogućnost društvene interakcije, sa osvrtom na statističke podatke povreda i/ili gubitaka koje je ova dobna skupina preživjela zbog ovog problema.

Journalism.cards nije namijenjen da bude samostalno rješenje – ono se oslanja na komunikaciju, razmjenu ideja i izgradnju samopouzdanja u pronalaženju ideja. Također, njegova namjera nije da bude stroj za stvaranje priča, nego da potakne razvoj kreativnosti, mašte i apstraktnog mišljenja. Nekada vam se može činiti da odabrane karte nemaju ništa zajedničko i da se ne mogu povezati. Ali, razmislite ponovo. Možda vas upravo vaša kreativnost odvede do zanimljive i kvalitetne ideje za priču.

 

Ocijenite kvalitet članka