Podrška medijima u Bosni i Hercegovini

USAID-ova podrška medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity - MEA) petogodišnji je projekat koji ima za cilj jačanje informacijskog prostora u BiH.  

Svrha projekta je povećati dostupnost vjerodostojnih i profesionalnih informacija što široj populaciji u BiH, posebno publici sa tradicionalno ograničenim pristupom takvim informacijama. MEA ima za cilj poticati i kulturu učenja i inovacija na osnovu iskustava i znanja, kako svojih partnera tako i članova/ica tima iz BIH i regije. Sve aktivnosti su osmišljene tako da se međusobno nadopunjuju i ulažu u održivost jačeg, inkluzivnijeg informacijskog prostora. MEA će podržati nezavisne medije i individualne kreatore/ke sadržaja izgradnjom njihovih kapaciteta za proizvodnju kvalitetnog sadržaja, radeći na osnaživanju njihove digitalne sigurnosti, jačanjem lokalnih mreža i cjelokupnog pravnog okvira podške za novinare/ke. Na lokalnom nivou, aktivnosti će biti usmjerene na izgradnju kapaciteta i interesa pojedinaca/ki za medije, kao i kapaciteta manjih, manje poznatih medija kako bi se osiguralo da se lokalni glasovi čuju. 

USAID-ova podrška medijima u BiH ima za cilj stimulisati i podržati proizvodnju kvalitetnog sadržaja koji će pomoći medijima u Bosni i Hercegovini da na inovativan način izvještavaju o pitanjima od javnog interesa, prošire svoju publiku, informišu je i izgrade povjerenje javnosti. 

Sve informacije o aktivnostima i pozivima za podršku medijima ćete moći dobiti na našoj stranici. 

Pravna pomoć za novinare/ke

Savjet