Podrška medijima u Bosni i Hercegovini / USAID Media Engagement Activity (MEA) in BiH

USAID-ova podrška medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity - MEA) petogodišnji je projekat koji ima za cilj jačanje informacijskog prostora u BiH.  

Svrha projekta je povećati dostupnost vjerodostojnih i profesionalnih informacija što široj populaciji u BiH, posebno publici sa tradicionalno ograničenim pristupom takvim informacijama. MEA ima za cilj poticati i kulturu učenja i inovacija na osnovu iskustava i znanja, kako svojih partnera tako i članova/ica tima iz BIH i regije. Sve aktivnosti su osmišljene tako da se međusobno nadopunjuju i ulažu u održivost jačeg, inkluzivnijeg informacijskog prostora. MEA će podržati nezavisne medije i individualne kreatore/ke sadržaja izgradnjom njihovih kapaciteta za proizvodnju kvalitetnog sadržaja, radeći na osnaživanju njihove digitalne sigurnosti, jačanjem lokalnih mreža i cjelokupnog pravnog okvira podške za novinare/ke. Na lokalnom nivou, aktivnosti će biti usmjerene na izgradnju kapaciteta i interesa pojedinaca/ki za medije, kao i kapaciteta manjih, manje poznatih medija kako bi se osiguralo da se lokalni glasovi čuju. 

USAID-ova podrška medijima u BiH ima za cilj stimulisati i podržati proizvodnju kvalitetnog sadržaja koji će pomoći medijima u Bosni i Hercegovini da na inovativan način izvještavaju o pitanjima od javnog interesa, prošire svoju publiku, informišu je i izgrade povjerenje javnosti. 

Sve informacije o aktivnostima i pozivima za podršku medijima ćete moći dobiti na našoj stranici. 

 

***

The USAID Media Engagement Activity (MEA) in Bosnia and Herzegovina is a five-year project aimed at strengthening the information space in BiH.

The USAID Media Engagement Activity (MEA) in Bosnia and Herzegovina seeks to enhance the quality of media content, increase journalistic standards, expand content distribution to target populations and ultimately strengthen the information space in BiH by increasing the availability and quality of credible, professional information to a large population in BiH, especially audiences who traditionally have limited access to this. 

MEA aims to promote a culture of learning and innovation based on experiences and knowledge, both of its partners and team members from BIH and the region. All activities are designed to complement each other and contribute to the sustainability of a stronger, more inclusive information space. MEA will support independent media and individual content creators by building their capacity to produce quality content, working to strengthen their digital security, strengthening local networks and the overall legal framework supporting journalists. At the local level, activities will be aimed at building the capacity and interest of individuals in the media, as well as the capacity of smaller, lesser-known media to ensure that local voices are heard. The USAID Media Engagement Activity (MEA) in BiH aims to stimulate and support the production of quality content that will help the media in Bosnia and Herzegovina to report on issues of public interest in an innovative way, expand their audience, inform them and build public trust.

Dobre priče

Pravna pomoć za novinare/ke

Savjet