USAID’s Media Engagement Activity in Bosnia and Herzegovina (MEA)

Share

Podrška medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity - MEA) petogodišnji je projekat sa ciljem jačanja informacijskog prostora u BiH. Svrha projekta je povećati dostupnost vjerodostojnih i profesionalnih informacija što široj populaciji u BiH, posebno publici s tradicionalno ograničenim pristupom takvim informacijama. MEA ima za cilj poticati i kulturu učenja i inovacija na osnovu iskustva i znanja i svojih partnera kao i članova tima iz BIH i regije. Sve aktivnosti su osmišljene tako da se međusobno nadopunjuju i ulažu u održivost jačeg, inkluzivnijeg informacijskog prostora. MEA će podržati nezavisne medije i individualne kreatore/ke sadržaja izgradnjom njihovih kapaciteta za proizvodnju kvalitetnog sadržaja, radeći na osnaživanju njihove digitalne sigurnosti, jačanjem lokalnih mreža i cjelokupnog pravnog okvira podške za novinare. Na lokalnom nivou, aktivnosti će biti usmjerene na izgradnju ka-paciteta i interesa pojedinaca za medije, kao i kapaciteta manjih, manje poznatih medija kako bi se osiguralo da se lokalni glasovi čuju.

USAID-ov projekat MEA ima za cilj stimulisati i podržati proizvodnju kvalitetnog sadržaja koji će pomoći medijima u Bosni i Hercegovini da prošire svoju publiku, informišu je i izgrade povjerenje javnosti, dok na inovativan način izvještavaju o pitanjima od javnog interesa.