Користење на правилна терминологија во медиумите кога се зборува за ширење на интимни слики без согласност: Предложете нова тема