Новото истражување за консумацијата на вестите и понатаму го истакнува Facebook како важна платформа за добивање на вести: Предложете нова тема