InterviewJS: Поинаков начин за претставување на интервјуа: Предложете нова тема