Përmbajtja më e re

Mediat duhet të jenë të pavarura nga çfarëdo ndikimi karshi krijimit të informatave, storieve hulumtuese dhe zgjedhjes së temave për të cilat do të raportohet.
15.01.2021