Rolling Innovation Fund

Përmbajtja më e re

Pa informata të besueshme dhe të sakta në një gjuhë dhe medium që mund të kuptohet, është e vështirë për komunitetet të marrin vendime të duhura për të drejtat e tyre dhe të bëhen aktorë të ndryshimeve pozitive dhe të qëndrueshme.
02.06.2023