Përmbajtja më e re

YouTube është platformë dhe mjet i fuqishëm që u mundëson mediave, në të gjitha fushat e veprimtarisë së tyre, të arrijnë miliona njerëz përmes videove interesante.
21.06.2021